Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η συγκριτική μελέτη των στρεσογόνων γεγονότων ζωής, της κατάθλιψης και του άγχους μεταξύ ενός συνόλου 35 ασθενών με καρκίνο μαστού (ομάδα Α) και ενός άλλου συνόλου 35 ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου(ομάδα Β)

Ασθενείς και Μέθοδος

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη απάντησαν στο ερω­τηματολόγιο γεγονότων ζωής των Holmes και Rahe. Αξιολογήθηκαν με την κλίμακα κατάθλιψης των Montgomery και Αsberg, και την κλίμακα άγχους του Hamilton.

Αποτελέσματα

Εκ των αποτελεσμάτων ανεδείχθη ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά στις κλίμακες του άγχους (p=0,02), με υψηλότερη την ομάδα ασθενών με καρκίνο μαστού. Αντίθετα, δεν έδειξαν κάποια στατιστική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σχετικά με τον αριθμό γεγονότων ζωής και του υποκειμενικού συναισθηματικού αντίκτυπου.

Συμπέρασμα

Ο αντίκτυπος των γεγονότων ζωής στο επίπεδο του ψυχισμού δεν είναι μόνο συνάρτηση της αντι­κειμενικής τους διάστασης, αλλά και του τρόπου με τον οποίο ο ψυχισμός τα επεξεργάζεται. Το μεγαλύ­τερο επίπεδο άγχους και κατάθλιψης στους ασθε­νείς με καρκίνο μαστού, παρά το ότι ο αριθμός των γεγονότων και ο συναισθηματικός τους αντίκτυπος είναι σχεδόν ταυτόσημος, είναι ενδεικτικό αυτής της διαφορετικότητας στο επίπεδο της ψυχικής επεξερ­γασίας.

Abstract ID
AA-025

Συγγραφέας