ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη IM BRAVE 150 περιλάμβανε κυρίως (81-82% ανά σκέλος) ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) σταδίου BCLC-C και καλά διατηρημένη ηπατική λειτουργία (Child-Pugh, CPT-A, 99-100%). Επίσης ποσοστό της τάξης του 26% σε κάθε ομάδα παρέμβασης είχαν κιρσούς οισοφάγου οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν (11-14% ανά σκέλος) πριν την έναρξη της αγωγής και σχεδόν οι μισοί ασθενείς (278/500,55.6%) ήταν σταδίου ALBI-I και οι υπόλοιποι (222, 54.4%) ALBI-IΙ. Σκοπός της μελέτης μας ήταν να αξιολογήσουμε με δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής το ποσοστό των κιρρωτικών ασθενών με ΗΚΚ που δυνητικά θα μπορούσαν να υποβληθούν σε θεραπεία με συνδυασμό Atezolizumab-Bevacizumab.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν 220 κιρρωτικοί ασθενείς που προσήλθαν στην Κλινική (164 άνδρες, 64 διαβητικοί, 112 με κιρσούς οισοφάγου, 119 CPT-A / 68 CPT-Β / 33 CPT-C, 67 ALBI-I / 123 ALBI-II / 30 ALBI-III) εκ των οποίων 91 (41.4%) είχαν και ΗΚΚ (12 σταδίου BCLC-A, 20 BCLC-B, 48 BCLC-C, 11 BCLC-D). Η αιτιολογία της χρόνιας ηπατικής νόσου ήταν : 52 HCV, 44 HBV, 91 NAFLD/ALD, 32 αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος, 1 αιμοχρωμάτωση).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 91 κιρρωτικούς ασθενείς με ΗΚΚ 51 (56%) ήταν CPT-A (11 σταδίου BCLC-A, 14 BCLC-B, 25 BCLC-C, 1 BCLC-D) και 36/51 (70.6%) δεν είχαν κιρσούς οισοφάγου (8 σταδίου BCLC-A, 12 BCLC-B, 16 BCLC-C). Επίσης 20/91 (22%) ασθενείς με ΗΚΚ ήταν σταδίου CPT-A και ALBI-I (5 σταδίου BCLC-A, 7 BCLC-B, 8 BCLC-C) και 30/91 (33%) ήταν σταδίου CPT-A και ALBI-IΙ (6 σταδίου BCLC-A, 7 BCLC-B, 17 BCLC-C). Μεταξύ των 25 ασθενών με ΗΚΚ σταδίου BCLC-C και CPT-A, 16 (64%) δεν είχαν κιρσούς οισοφάγου και 8 (32%) ήταν ALBI-I ενώ 17 (68%) ALBI-IΙ. Επίσης μεταξύ των 11 ασθενών με ΗΚΚ σταδίου BCLC-Α και CPT-A, 8 (72.8%) δεν είχαν κιρσούς οισοφάγου και 5 (45.5%) ήταν ALBI-I ενώ 6 (54.5%) ALBI-IΙ. Ικανοποιητική ηπατική λειτουργία παρατηρήθηκε στους 14 ασθενείς σταδίου BCLC-Β και CPT-A, 12 εκ των οποίων (85.7%) δεν είχαν κιρσούς οισοφάγου και 7 (50%) ήταν ALBI-I ενώ 7 (50%) ALBI-IΙ. 23/48 ασθενείς με ΗΚΚ σταδίου BCLC-C ήταν CPT-Β, 17 (74%) είχαν κιρσούς οισοφάγου και μόνο 3 (13%) ήταν ALBI-I ενώ 15 (65.2%) ήταν ALBI-IΙ και 5 (21.7%) ALBI-IΙΙ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ικανοποιητική ηπατική λειτουργία (CPT-A) παρατηρείται περίπου στους μισούς (25/48, 52%) ασθενείς με ΗΚΚ σταδίου BCLC-C, τα 2/3 εκ των οποίων δεν εμφανίζουν κιρσούς οισοφάγου (64%) και το 1/3 (32%) έχουν ALBI-I. Ασθενείς με ΗΚΚ σταδίου BCLC-C και CPT-Β είναι ιδιαίτερα πιθανό να έχουν κιρσούς οισοφάγου (74%).

Abstract ID
AA-009
Presenting Author
Μεταξά Ι.
Presentation monitor

Συγγραφέας