ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης μας ήταν να αξιολογήσουμε την χρησιμότητα του ALBI score, μόνο ή σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιμοπεταλίων (ΑΜΠ), δύο παραμέτρων που διατίθενται σε όλους τους κιρρωτικούς ασθενείς, για την επιλογή ασθενών με αντιρροπούμενη κίρρωση στα πλαίσια NAFLD ή ιογενούς αιτιολογίας, για ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού συστήματος (ανεύρεση κιρσών οισοφάγου).

ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν 129 κιρρωτικοί ασθενείς χωρίς ΗΚΚ που προσήλθαν στην Κλινική (67 CPT-A, 62 CPT-B/C) σε σχέση με τα κλινικά χαρακτηριστικά, τα ενδοσκοπικά ευρήματα και την ηπατική λειτουργία (CPT και ALBI scores). Από τους 67 ασθενείς σταδίου CPT-A, 38 είχαν μη-ιογενή αιτιολογία ηπατικής νόσου (24 HCV- 14 HBV), 18 NAFLD και 11 κίρρωση αυτοανόσου αιτιολογίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο σύνολο των 129 κιρρωτικών ασθενών, κιρσοί ανευρέθηκαν σε 69 (53.5%), 31/67 (46.3%) και 38/62 (61.3%) σταδίου CPT-A και CPT-B/C, αντίστοιχα. Στους 18 ασθενείς με NAFLD CPT-A κίρρωση κιρσοί βρέθηκαν στο 66.6% (12/18) σε σχέση με 36.8% (14/38) των CPT-A κιρρωτικών ιογενούς αιτιολογίας. Το 76.6% (23/30) των NAFLD και το 56.5% (13/23) των ιογενούς αιτιολογίας CPT-A κιρρωτικών με ΑΜΠ<150.000 εμφάνιζαν κιρσούς, ποσοστό το οποίο ήταν ακόμη υψηλότερο στους ασθενείς και των δυο ομάδων με ALBI-IΙ (85.7%, 18/21 NAFLD και 75%, 9/12 ιογενούς αιτιολογίας, αντίστοιχα). Σε CPT-A κιρρωτικούς με πολύ καλή βιοσυνθετική ικανότητα ALBI-I κιρσοί βρέθηκαν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε NAFLD (5/10, 50%) σε σχέση με ιογενή (5/23, 21.7%) αιτιολογία. Η συντριπτική πλειονότητα των κιρρωτικών ιογενούς αιτιολογίας CPT-A με ALBI-I και ΑΜΠ>150.000 (12/13, 92.3%) δεν είχαν κιρσούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κιρρωτικοί ασθενείς με αντιρροπούμενη νόσο NAFLD αιτιολογίας παρουσιάζουν συχνότερα ενδοσκοπικά ευρήματα πυλαίας υπέρτασης σε σχέση με ασθενείς ιογενούς αιτιολογίας κίρρωσης με συγκρίσιμη βιοσυνθετική ικανότητα. Το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο ALBI score με ή χωρίς τον αριθμό ΑΜΠ βοηθά περισσότερο στην επιλογή κιρρωτικών ασθενών ιογενούς αιτιολογίας σταδίου CPT-A για ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού.

Abstract ID
AA-005
Presenting Author
Συρίχα Α.

Συγγραφέας