Εισαγωγή: Οι ογκολογικοί ασθενείς αποτελούν ένα σημαντικό πληθυσμό και μια ευαίσθητη σε λοιμώξεις ομάδα. Οι συμπαγείς νεοπλασίες είναι αρνητικός προγνωστικός παράγοντας σχετικά με την επίπτωση των λοιμώξεων, την ανάγκη νοσηλείας και τη θνητότητα των ασθενών. Τα βιβλιογραφικά στοιχεία αποδεικνύουν πως ο εμβολιασμός έναντι του ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου είναι απαραίτητος σε αυτή την κατηγορία των ασθενών. Σκοπός: Καταγραφή εμβολιαστικής κάλυψης των ογκολογικών ασθενών κι η ανάδειξη της συμμόρφωσης τους με τις νεότερες οδηγίες για την πρόληψη της γρίπης και της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας. Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη καταγραφής 380 ασθενών με διαφορετικούς συμπαγείς όγκους υπό θεραπεία σχετικά με τον αντιγριπικό κι αντιπνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό και την εμφάνιση σχετιζόμενης λοίμωξης. Αποτελέσματα: Οι καταγεγραμμένοι ασθενείς είχαν μέση ηλικία τα 64,1±11,9έτη κι αποτελούνταν από 182 (47,9%) άντρες και 198 (52,1%) γυναίκες. Από αυτούς 284 (74,7%) ελάμβαναν χημειοθεραπεία, 34 (8,9%) ανοσοθεραπεία, 56 (14,7%) ορμονοθεραπεία και 6 (1,6%) συνδυασμένη χημειο-ανοσοθεραπεία. Σχετικά με την εμβολιαστική κάλυψη, 42,3% είχε εμβολιαστεί για τον ιό της γρίπης, 15,5% για τον πνευμονιόκοκκο και μόνο 12,1% και για τα δύο. Για τους ασθενείς που ελάμβαναν μόνο χημειοθεραπεία, 118 (41,8%) είχαν υποβληθεί σε αντιγριπικό και 47 (16,7%) σε αντιπνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό ενώ τα ποσοστά γι αυτούς που ελάμβαναν ανοσοθεραπεία ήταν 35% και 15% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι 170 από τους ασθενείς (44,7%) υπερέβαιναν τα 65 έτη αλλά μόνο το 38 (17,6%) εξ αυτών είχαν υποβληθεί σε εμβολιασμό κατά του πνευμονιόκοκκου. Τέλος, καταγράφηκαν 8 περιστατικά γριπώδους συνδρομής εκ των οποίων μόνο 4 εμβολιασμένα. Συμπεράσματα: Από τα πρώτα αποτελέσματα είναι σαφές πως η εμβολιαστική κάλυψη των ογκολογικών ασθενών κατά της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Εγείρονται, λοιπόν, ερωτήματα τόσο για τη συμμόρφωση των ασθενών, όσο και για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.

Abstract ID
AA-049

Συγγραφέας