Εισαγωγή: Η όψιμη αιμορραγία από το ορθό έχει μεγάλη αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο του προστάτη ύστερα από ριζική ακτινοθεραπεία με τρισδιάστατη σύμμορφο ΑΚΘ. Σκοπός: Να μελετηθεί η συχνότητα της αιμορραγίας από το ορθό στους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη ως επιπλοκή της θεραπείας και να συσχετιστεί με δοσιμετρικούς παράγοντες ή άλλους όπως η λήψη αντιπηκτικών. Μέθοδος: Αναδρομικά μελετήθηκαν 64 ασθενείς χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου καρκίνου του προστάτη οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ριζική ακτινοθεραπεία του προστάτη. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε τρισδιάστατη σύμμορφη ΑΚΘ( 3D-CRT)και έλαβαν ΣΔΟ 7000 cGy με συμβατική κλασματοποίηση σε 35 συνεδρίες. Οι περισσότεροι ασθενείς(81.7%) έλαβαν νεοεπικουρική και ταυτόχρονη ορμονοθεραπεία. Οι όψιμες αιμορραγικές επιπλοκές ορίστηκαν σύμφωνα με τους ορισμούς της EORTC( Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0).Οι κλινικοί παράγοντες που μελετήθηκαν, ήταν η λήψη αντιπηκτικών και ορμονοθεραπείας. Οι δοσιμετρικοί παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το V50 και το V60 του ορθού. Αποτελέσματα:O διάμεσος χρόνος εμφάνισης αιμορραγίας από το ορθό ήταν 17.4 μήνες με εύρος 9-49 μήνες. Από τους 64 ασθενείς,16 ασθενείς παρουσίασαν Grade 1 αιμορραγία η οποία αντιμετωπίστηκε με τοπική εφαρμογή στερινοειδών. Δέκα ασθενείς παρουσίασαν Grade 2 αιμορραγία, ένας μόνο ασθενής παρουσίασε Grade 3 αιμορραγία και όλοι αντιμετωπίστηκαν με argon plasma laser coagulation therapy (APC).Από τους 11 ασθενείς με Grade 2 και 3 αιμορραγία οι 8(61,5%) αντιμετωπίστηκαν και με δεύτερη συνεδρία APC.Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε πάλι σημαντική αιμορραγία μετά τη δεύτερη συνεδρία. Τέσσερις ασθενείς οι οποίοι ανέπτυξαν grade 2 αιμορραγία λάμβαναν αντιπηκτική αγωγή. Κατά την αναδρομική ανάλυση των ιστογραμμάτων(dose volume histograms)προέκυψαν σημαντικές διαφορές στη μέση τιμή από το V60 στο V10 μεταξύ των βαθμίδων αιμορραγίας 0-1 και 2-3.Στους 13 ασθενείς με αιμορραγία βαθμού 2 και 3 το V50 κυμαίνονταν μεταξύ 45-50% και το V60 ήταν >35%. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας συνάδουν με την διεθνή βιβλιογραφία και υποδηλώνουν την συσχέτιση της εμφάνισης grade 2 και 3 αιμορραγίας από το ορθό με τη λήψη αντιπηκτικής αγωγής, όπως και τη δόση όγκου ακτινοβολίας του ορθού (V50-V60),ενώ η λήψη ορμονοθεραπείας δεν μπόρεσε να συσχετιστεί με την όψιμη αιμορραγία.

Abstract ID
AA-019

Συγγραφέας