Τα σαρκώματα ανήκουν στους σπάνιους όγκους και διαχωρίζονται σε ομάδες: μαλακών μοριών (soft tissue sarcomas, STS) με πάνω από 80 υποτύπους, οστών, Kaposi και στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού (GIST). Η έλλειψη κλινικών μελετών βάσει των υποτύπων, καθιστά τα δεδομένα κλινικής πρακτικής (real – world data, RWD) και τη συνεργασία μεταξύ των κέντρων αναφοράς απαραίτητη για τον καθορισμό των θεραπευτικών στρατηγικών.

 

Η καταγραφή των κλινικοπαθολογικών χαρακτηριστικών και των θεραπευτικών επιλογών στους διάφορους τύπους σαρκωμάτων που αντιμετωπίστηκαν στην Ογκολογική κλινική ΑΠΘ.

 

Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη στη βάση δεδομένων της Κλινικής από το 1999 μέχρι σήμερα. Καταγράφηκαν οι κλινικές πληροφορίες, τα ιστολογικά χαρακτηριστικά και οι θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με STS, GIST, Kaposi και σαρκώματα οστών.

 

Συνολικά, συμπεριλήφθηκαν 90 ασθενείς από τους οποίους 46 (51.1%) με STS, 17 (18.9%) με GIST, 8 (8.9%) με σαρκώματα οστών και 19 (21.1%) με Kaposi. Η μέση ηλικία (SD) κατά τη διάγνωση για GIST και Kaposi ήταν 60.53 (13.3) και 72.12 (24.23) χρόνια, αντίστοιχα, ενώ των οστών και μαλακών μορίων διαγιγνώσκονται κυρίως σε ασθενείς κάτω των 60 ετών.

Η πιο συχνή εντόπιση των GIST ήταν ο στόμαχος (52.9%) και για τα Kaposi τα κάτω άκρα (63.2%). Τα πιο συχνά STS ήταν τα λειομυοσαρκώματα και τα λιποσαρκώματα, ενώ το πιο συχνό οστικό σάρκωμα ήταν το σάρκωμα Ewing. Η πλειονότητα των ασθενών διαγνώστηκε σε πρώιμο στάδιο και υποβλήθηκε σε χειρουργική εκτομή [ 41 από τους 46 ασθενείς με STS, (89.1%) και 7 από τους 8 ασθενείς με οστικό, (87.5%)]. Μικρό ποσοστό ασθενών έλαβαν προεγχειρητική χημειοθεραπεία (1 ασθενής με STS, 3 με σαρκώματα οστών και κανείς με GIST), ενώ στο μετεγχειρητικό setting το imatinib και η επιρουβικίνη ήταν οι πιο συχνές επιλογές για τους όγκους GIST και STS, αντίστοιχα. Στην προχωρημένη νόσο, η πιο συχνή επιλογή ήταν η θεραπεία με βάση την ανθρακυκλίνη. Σε σημαντικό αριθμό ασθενών ζητήθηκε ανασκόπηση της ιστοπαθολογικής εξέτασης. Σε αυτούς παρατηρήθηκε αναντιστοιχία σε 2 ασθενείς με STS, ενώ υπήρχε πλήρης ομοφωνία στην ιστολογική διάγνωση σε ασθενείς με σάρκωμα Kaposi.

 

Τα Real – world δεδομένα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον καθορισμό των θεραπευτικών επιλογών, ειδικά στα σαρκώματα, λόγω της παρουσίας πολλαπλών διαφορετικών ιστολογικών υποτύπων καθώς και της έλλειψης κλινικών μελετών.

Abstract ID
AA-010

Συγγραφέας