Εισαγωγή Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HKK) αναπτύσσεται συνήθως σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος και χρόνια ηπατική νόσο. Μέχρι πρόσφατα, πρακτικά η μόνη διαθέσιμη συστηματική θεραπεία για ασθενείς με μη εξαιρέσιμο ΗΚΚ ήταν το sorafenib, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί πλήθος άλλων θεραπειών στη θεραπευτική φαρέτρα.

Σκοπός Η μελέτη αυτή έγινε με σκοπό την συλλογή real-world δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με ΗΚΚ

Μέθοδοι Έγινε αναδρομική ανάλυση των φακέλων όλων των ασθενών που έλαβαν θεραπεία για ΗΚΚ στην Ογκολογική Μονάδα της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», μεταξύ του 01/2020 και του 01/2023. Καταγράφηκαν τα επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, καθώς και οι διάφορες παρενέργειες των φαρμάκων. Για την ανάλυση επιβίωσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Kaplan-Meier.

Αποτελέσματα Συνολικά 22 ασθενείς με ΗΚΚ σταδίου C κατά το σύστημα Barcelona Clinical Liver Cancer έλαβαν ανοσοθεραπεία κατά το συγκεκριμένο διάστημα. 11/22 ασθενείς έλαβαν την ανοσοθεραπεία ως 1ης γραμμής συστηματική θεραπεία (συνδυασμός bevacizumab/atezolizumab: n=9, μονοθεραπεία nivolumab: n=1, μονοθεραπεία pembrolizumab: ν=1). Οι υπόλοιποι 11 ασθενείς έλαβαν την ανοσοθεραπεία ως 2ης γραμμής (συνδυασμός bevacizumab/atezolizumab: n=3, συνδυασμός durvalumab/tremelimumab: n=1, μονοθεραπεία nivolumab: n=1) ή 3ης γραμμής (συνδυασμός bevacizumab/atezolizumab: n=5, μονοθεραπεία nivolumab: n=1) θεραπεία, μετά από αναστολείς τυροσινικής κινάσης. Η διάμεση επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου από την έναρξη της ανοσοσθεραπείας ήταν 6 μήνες (2,5-25), ενώ η διάμεση ολική επιβίωση δεν έχει επιτευχθεί. Εξετάστηκε επίσης η ολική επιβίωση ανάλογα με την τιμή της AFP, την γραμμή θεραπείας και την ύπαρξη ή όχι ηπατίτιτδας Β και C. Η ύπαρξη ηπατίτιδας Β βρέθηκε να σχετίζεται με καλύτερη ολική επιβίωση (p=0.032). Το προφίλ ασφάλειας ήταν το αναμενόμενο από τις εγκριτικές μελέτες. Δεν παρατηρήθηκε τοξικός θάνατος.

Συμπεράσματα Η ανοσοθεραπεία έχει αλλάξει το τοπίο της θεραπείας των ασθενών με προχωρημένο ΗΚΚ, ενώ έχει ευνοϊκό προφίλ τοξικότητας. Η ύπαρξη ηπατίτιδας Β είναι πιθανός προγνωστικός δείκτης στους ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία.

Abstract ID
AA-070

Συγγραφέας