Εισαγωγή

Τα ειδικά προϋπάρχοντα Τ-λεμφοκύτταρα έναντι αντιγόνων του όγκου περιγράφουν την ενδογενή προσαρμοστική ανοσία πριν από οποιαδήποτε θεραπεία και μπορεί να αντιπροσωπεύουν έναν νέο, πολύτιμο, προγνωστικό βιοδείκτη για τη χορήγηση ανοσοθεραπείας (ICI). Στην παρούσα μελέτη, διερευνούμε την πιθανή προβλεπτική αξία των προϋπαρχόντων CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων ειδικών για καρκινικά αντιγόνα στην κυκλοφορία του αίματος ασθενών με ΜΜΚΠ. Επιπρόσθετα, αναλύουμε τις κύριες διαφορές στον ανοσοφαινότυπο, μεταξύ αυτών που παρουσιάζουν (PreI+) ή όχι (PreI-) προϋπάρχουσα ανοσία.

Μέθοδοι

Περιφερικό αίμα συλλέχθηκε από 24 ασθενείς με ΜΜΚΠ, σταδίου III που εξέφραζαν PD-L1, μετά την ολοκλήρωση της σύγχρονης χημειοακτινοθεραπείας και, πριν από την έναρξη της θεραπείας συντήρησης με Durvalumab. PBMCs απομονώθηκαν με διαφορική φυγοκέντρηση φικόλλης από ασθενείς και 10 υγιείς δότες (HD). Η (PreI υπολογίστηκε ανιχνεύοντας τα ενδογενή κύτταρα που εκφράζουν ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) με FACS μετά από ex-vivo συγκαλλιέργειες PBMCs με μείγματα πεπτιδίων των αντιγόνων hTERT, MAGEA1, NY-ESO-1 και Survivin. Ο ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε με κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιώντας αντισώματα έναντι CD3, CD4, CD8, CD45RA, CD45RO, CCR7, PD-1, PD-L1 για τα Τ-λεμφοκύτταρα.

Αποτελέσματα

Από τους 24 ασθενείς που έλαβαν Durvalumab, 41,6% είχαν ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα για τα πεπτίδια που ελέγχθηκαν (PreI+ ασθενείς), από τους οποίους, το 60% αφορούσε και τα 4 αντιγόνα που εξετάστηκαν. Η ανάλυση επιβίωσης αποκάλυψε καλύτερο PFS σε ασθενείς με PreI+ συγκριτικά με τους PreI– ασθενείς (p= 0.04, median 333.5 and 185 ημέρες) και καλύτερο OS (p=0.032, median not reached and 254 ημέρες). Τα επίπεδα των CD3CD4PD-1+ ήταν υψηλότερα στους ασθενείς σε σύγκριση με τους HD (p=0,019), αλλά δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των PreI+ και PreI- (p=0,25). Οι ασθενείς με PreI+ είχαν σημαντικά υψηλότερο αριθμό CD3CD8PD-1+ κυττάρων σε σύγκριση με τους PreI- (p= 0,024), αλλά τα ποσοστά των CD3CD8PD-L1+ δεν διέφεραν.

Συμπέρασμα

Η ανίχνευση προϋπάρχουσας ειδικής ανοσίας για καρκινικά αντιγόνα του όγκου πριν την έναρξη της ανοσοθεραπείας, σε ασθενείς με ΜΜΚΠ, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως προγνωστικός/προβλεπτικός παράγοντας του κλινικού αποτελέσματος σε ασθενείς που λαμβάνουν ICIs. Η μελέτη είναι σε εξέλιξη.

This research has been co-financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE (project code :Τ2ΕΔΚ-02218).

Abstract ID
AA-076

Συγγραφέας