Σκοπός

Σκοπός λοιπόν της παρούσης μελέτης ήταν η καταγραφή των επιμέρους υποστηρικτικών και αποκαταστασιακών αναγκών, αλλά και των προσδοκιών που θα έπρεπε να καλύπτονται στα πλαίσια της λειτουργίας ενός κέντρου, του οποίου ομάδα στόχο αποτελούν ασθενείς με καρκίνο μαστού, όπως αυτές εντοπίζονται από άτομα του γενικού πληθυσμού.

Ασθενείς και Μέθοδος

Στη μελέτη συμμετείχαν 130 γυναίκες, κάτοικοι Ναυπλίου, ηλικίας 40 έως 60 ετών. Το δείγμα ήταν τυχαίο, αποτελούμενο από συνοδούς ασθενών του Νοσοκομείου Ναυπλίου. Η συμμετοχή ήταν προαιρετική και ανώνυμη. Χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο και περιγραφική μέθοδος.

Αποτελέσματα

Από το σύνολο των 130 ερωτηθέντων, 82 δέχθηκαν να απαντήσουν.

• Ανάγκη για εμπεριστατωμένη, ειδικότερη επί του θέματος του καρκίνου του

μαστού, ιατρική ενημέρωση εξέφρασε ένα ποσοστό της τάξης του 73,07%.

• Για ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη των πασχόντων το 61,53%.

• Για οικογενειακή στήριξη το 58,46%.

• Για ενημέρωση σε θέματα εργασίας, διατροφής και σεξουαλικής

δραστηριότητας των πασχόντων το 47,69%.

• Το 62,30% θεώρησε σημαντική τη γνωριμία-επαφή με άτομα που πάσχουν

από την ίδια νόσο.

Συμπέρασμα

Η ψυχολογική υποστήριξη και αποκατάσταση ασθενών με καρκίνο μαστού, προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, η ικανοποίηση των οποίων αποτελεί κομβικό σημείο στη λειτουργία ενός αντίστοιχου κέντρου ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

Abstract ID
AA-024

Συγγραφέας