ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εισαγωγή: Η εμφάνιση οισοφαγίτιδας έπειτα από θεραπεία καρκίνου με ακτινοβολίες αποτελεί μια αρκετά συχνή επιπλοκή στους ακτινοβολημένους ιστούς, η οποία ταλαιπωρεί τους ασθενείς, έχοντας επιπτώσεις στην κατάποση, στην θερμιδική κατανάλωση και γενικότερα στη διατροφή.

Μέθοδος: Για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκε συλλογή δεδομένων από επιστημονικά τεκμηριωμένα άρθρα σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως PubMed, GoogleScholar και Embase.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις επιπτώσεις που έχει η ακτινική οισοφαγίτιδα στην σίτιση των ασθενών αλλά και τη διατροφική κατάσταση των ογκολογικών ασθενών, την επίδραση της διατροφικής διαχείρισης στην πορεία και την έκβαση της νόσου, αλλά και του προσδιορισμού τρόπων αντιμετώπισης, ώστε να μειωθεί ο πόνος και οι επιπλοκές και να διατηρηθεί η διατροφική πρόσληψη των ασθενών.

Αποτελέσματα: Η ακτινική οισοφαγίτιδα είναι συχνή επιπλοκή μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία, η οποία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διατροφική κατάσταση των ασθενών. Συχνά, η ακτινική οισοφαγίτιδα είναι ασυμπτωματική και οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν μη ειδικά συμπτώματα (π.χ. δυσφαγία, οδυνοφαγία), που ωστόσο μπορεί να οδηγήσουν σε κακή θρέψη, απώλεια βάρους και αφυδάτωση και τελικά σε κακή κλινική έκβαση και μειωμένη ανταπόκριση του ασθενή στη θεραπεία. Συνεπώς, καταδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της διατροφικής υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ακτινικής οισοφαγίτιδας.

Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση της θρέψης των ογκολογικών ασθενών κρίνεται απαραίτητη ώστε να πραγματοποιηθεί ανίχνευση του διατροφικού κινδύνου, τόσο πριν από τη θεραπεία, κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και μετά. Ο ρόλος της διατροφικής υποστήριξης στην αντιμετώπιση της ακτινικής οισοφαγίτιδας έχει καλά μελετηθεί. Η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων υγείας μπορεί να συνεισφέρει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ακτινικής οισοφαγίτιδας.

Abstract ID
AA-021

Συγγραφέας