Εισαγωγή

Οι ορχικές μεταστάσεις είναι σπάνιες αποτελώντας περίπου το 1% των ορχικών καρκίνων. Εκτός από τις λευχαιμίες και τα λεμφώματα, συχνές πρωτοπαθείς εντοπίσεις αποτελούν ο προστάτης, ο πνεύμονας, το μελάνωμα, ο νεφρός και ο στόμαχος. Η προέλευση από καρκίνο παχέος εντέρου ή ορθού είναι εξαιρετικά σπάνια. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί 75 περιπτώσεις.

Σκοπός - Μέθοδοι

Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού με πρωτοπαθή καρκίνο παχέος εντέρου και ετερόχρονες αμφοτερόπλευρες ορχικές μεταστάσεις και η ανασκόπηση της αντίστοιχης διεθνούς βιβλιογραφίας.

Αποτελέσματα

Άνδρας 43 ετών, διεγνώσθη με αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου σταδίου ΙΙΙΒ, μετά από αριστερή ημικολεκτομή πρό τριετίας. Έλαβε επικουρική χημειοθεραπεία με το σχήμα FOLFOX. Εμφάνισε ταχεία υποτροπή με περιτοναϊκές εμφυτεύσεις και ενδοκοιλιακούς λεμφαδένες. Τέθηκε σε πρώτης γραμμής θεραπεία με Bevacizumab-FOLFIRI, αρχικά με ανταπόκριση, εν συνεχεία όμως παρουσίασε επιδείνωση με παραορτικούς λεμφαδένες και τοπική υποτροπή στην χειρουργική κοίτη. Ακολούθησε μεταστασεκτομή, αλλά αμέσως μετά εμφάνισε κλινικά σημαντική επώδυνη διόγκωση αριστερού όρχι. Ακολούθησε ορχεκτομή που ανέδειξε διήθηση όρχεος από χαμηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωμα, συμβατό με προέλευση από το έντερο. Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος έδειξε διάχυτη έκφραση CDX2 και CK20 ενώ ήταν αρνητικός για έκφραση δεικτών γεννητικών κυττάρων SALL4, AFP και PLAP. Τέθηκε σε συνδυασμό Aflibercept-FOLFIRI με πρώιμη επιδείνωση νόσου σε ήπαρ και επινεφρίδια, οπότε και έγινε αλλαγή θεραπείας σε Bevacizumab- trifluridine/tipiracil. Η νόσος ελέγχθηκε για ένα έτος αλλά κατόπιν παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση σε πολλαπλές θέσεις και εμφάνιση νόσου στο δεξιό όρχι, εύρημα που επιβεβαιώθηκε υπερηχοτομογραφικά, με αξονική τομογραφία και PET-CT. Λόγω μεγάλης έκτασης νόσου και εξάντλησης θεραπευτικών επιλογών, αποφασίστηκε η βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή την οποία λαμβάνει έως σήμερα.

Συμπεράσματα

Οι ορχικές μεταστάσεις, και ιδιαίτερα οι αμφοτερόπλευρες, αποτελούν σπάνιο αλλά υπαρκτό επακόλουθο στον καρκίνο του παχέος εντέρου με αδιευκρίνιστο παθογενετικό μηχανισμό. Η προσεκτική κλινική εξέταση και απεικόνιση του οσχέου είναι σημαντικό να αποτελεί ρουτίνα κατά την παρακολούθηση τόσο ασθενών με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο όσο και αυτών σε τακτική παρακολούθηση.

 

Abstract ID
AA-064

Συγγραφέας