ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Οι υγρές βιοψίες αποτελούν ελάχιστα παρεμβατικές μεθόδους για την ανίχνευση μεταλλάξεων σε γονίδια ιδιαίτερης θεραπευτικής αξίας σε ασθενείς με κολοορθικό καρκίνο δίδοντας πληροφορίες σε συνθήκες πραγματικού χρόνου κατά την παρακολούθηση των ασθενών. [1,2]

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ. Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να συγκρίνουμε το μοριακό προφίλ των ασθενών με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο μεταξύ της διάγνωσης και της στιγμής εμφάνισης προόδου νόσου μετά τη λήψη πρώτης γραμμής θεραπείας. Συλλέξαμε περιφερικό αίμα από ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου σε αυτές τις δύο χρονικές στιγμές. Ακολούθησε έλεγχος ύπαρξης μεταλλάξεων στο περιφερικό αίμα με την απομόνωση κυκλοφορούντος καρκινικού DNA (ctDNA) και με την εφαρμογή τεχνολογίας αλληλούχισης επόμενης γενίας (NGS). Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με τη χρήση Oncomine™ Pan-Cancer Cell-Free Assay (Thermo Fisher Scientific) ελέγχοντας 52 γονίδια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Από ένα δείγμα 45 ασθενών με μεταστατικό κολορθικό καρκίνο που ελέγχθηκαν με κατά τη διάγνωση, επιλέχθηκαν 17 ασθενείς στους οποίους έγινε έλεγχος και κατά την πρόοδο νόσου. Στο 20% των ασθενών παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στις μεταλλάξεις του KRAS μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών με ασθενείς να παρουσιάζουν πρωτοεμφανιζόμενη μετάλλαξη στην πρόοδο νόσου ή απώλεια μετάλλαξης. Ένας ασθενής εμφάνισε μετάλλαξη του NRAS που δεν προϋπήρχε. Στις μεταλλάξεις του BRAF δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση. Σε έναν ασθενή εμφανίστηκε ενίσχυση του EGFR και σε ακόμη έναν ενίσχυση του FGFR1.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η ύπαρξη μεταλλάξεων στα KRAS, NRAS και BRAF έχει συσχετιστεί με αντίσταση στη στοχευτική θεραπεία των ασθενών με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο και η ανίχνευση τους στο δείγμα ιστού κατά τη διάγνωση αποτελεί το χρυσό κανόνα. Διαπιστώσαμε όμως ότι υπάρχουν ασθενείς που εμφανίζουν μεταλλάξεις στα ανωτέρω γονίδια που δεν προϋπήρχαν και για τους οποίους στην επόμενη γραμμή θεραπείας αυτό ίσως αποτελεί αρνητικό προβλεπτικό παράγοντα. Εν αντιθέσει, ο επανέλεγχος με υγρή βιοψία ανίχνευσε και ασθενείς με απώλεια RAS μεταλλάξεων που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι για τις στοχεύουσες θεραπείες.

Abstract ID
AA-008

Συγγραφέας