Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η καταγραφή των επεισοδίων αϋπνίας σε ογκολογικούς ασθενείς και η παρουσίαση των συνθηκών που την προκαλούν.

Υλικό & Μέθοδος

Στη μελέτη συμμετείχαν 46 γυναίκες με καρκίνο μαστού, ηλικίας 30-65 ετών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου και ακολούθησε μελέτη με ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι γυναίκες με καρκίνο μαστού, λόγω των ψυχοπιεστικών καταστάσεων που βιώνουν, εμφανίζουν καταθλιπτική συμπεριφορά. Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, ο φόβος για την έκβαση της νόσου επηρεάζουν δυσμενώς την ψυχολογική τους κατάσταση. Έτσι, έχουμε την εμφάνιση ψυχολογικής έντασης, μείωση της ικανότητας διαχείρισης της, με αποτέλεσμα τον ψυχικό κλονισμό. Η εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων (ναυτία, αλωπεκία, πόνος) ευνοεί τη ψυχοσυναισθηματική πίεση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αϋπνίας. Το φαινόμενο παρατηρείται έντονα στο πρώτο στάδιο της νόσου, κυρίως κατά τη διάρκεια των θεραπειών. Έχουμε διαταραχή του ωραρίου ύπνου, με αποτέλεσμα την κόπωση και την εξουθένωση της ασθενούς. Σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζονται οι γυναίκες τρίτης ηλικίας.

Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι ο καρκίνος είναι μια ψυχοσωματική ασθένεια, κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή των λειτουργών υγείας όχι μόνο για τη θεραπεία και σωματική αποκατάσταση αλλά και για την πλήρωση ψυχικών και συναισθηματικών αναγκών. Είναι αναγκαία η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς-ιατρού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξωτερίκευσης συναισθημάτων και φόβων, καθώς και καταστολής κάθε αρνητικού συναισθήματος. Η πληροφόρηση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο κατανοητό και ανάλογο με το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Παραπομπή στην ψυχιατρική υπηρεσία δύναται να απαιτηθεί, προκειμένου η ψυχική κατάσταση να μην επιδεινώσει την ήδη επιβαρυμένη από τη νόσο κατάσταση υγείας της ασθενούς.

Abstract ID
AA-023

Συγγραφέας