ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΧΕΟΥ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Εισαγωγή: Οι όγκοι του οσχέου νευρογενούς προέλευσης αναπτύσσονται κυρίως σε ανατομικές δομές εκτός των όρχεων, όπως την επιδιδυμίδα και τον σπερματικό τόνο1. Τα νεοπλάσματα αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια και η διάγνωσή τους βασίζεται κυρίως στην υψηλή υποψία του ιατρού2.

Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,όπου ανευρέθησαν 45 άρθρα.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της διαχείρισης και κατάλληλης θεραπείας των ασθενών με νευρογενείς όγκους οσχέου.

Αποτελέσματα: Από τη μελέτη των 45 αντρών διαπιστώσαμε ότι:

  • Η μέση ηλικία διάγνωσης των ασθενών είναι 43,9 έτη.
  • Η πλειοψηφία των όγκων (86.7%) αναπτύσσονται εκτός των όρχεων και μόνο το 13.3% προέρχονται από τους όρχεις.
  • Το 51.1% των όγκων είναι σβανώματα, το 44.45 νευρωίνωματα και το 4.4% κακοήθεις όγκοι από περιφερικά νεύρα.
  • Η πλειοψηφία των ασθενών (51.1%) εμφανίζουν οίδημα οσχέου, ενώ μόνο το 4.45% ήταν ασυμπτωματικοί.
  • Ο υπέρηχος οσχέου αποτελεί την εξέταση εκλογής για την προέλευση του όγκου εντός ή εκτός του όρχι.
  • Χειρουργική εκτομή του όγκου αποτελεί την προτιμότερη χειρουργική προσέγγιση (75.6%), ενώ ορχεκτομή πραγματοποιήθηκε στο 22.2% των περιπτώσεων.
  • Κακοήθης εξαλλαγή των όγκων παρατηρήθηκε στο 8.8% των περιπτώσεων

Συμπεράσματα: Οι νευρογενείς όγκοι του οσχέου είναι σπάνιοι, εμφανίζονται σε άντρες μέσης ηλικίας και δεν σχετίζονται με Νευρωινωμάτωση τύπου Ι. Εμφανίζονται με άτυπα συμπτώματα και η διάγνωσή τους βασίζεται κυρίως στην κλινική υποψία του ιατρού. Η χειρουργική εκτομή του όγκου αποτελεί τη βασική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Βιβλιογραφία:

1. Hosseini MM, Geramizadeh B, Shakeri S, Karimi MH. Intrascrotal solitary neurofibroma: A case report and review of the literature. Urol Ann. 2012;4(2):119-21.

2. Bian X, Xia M, Xie H, Cui F, Chen J, Zhang R, et al. Solitary testicular neurofibromatosis with testicular abscess: a case report. Transl Androl Urol. 2020;9(3):1437-41

Abstract ID
AA-003

Συγγραφέας