ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Εισαγωγή: Τα αντιπυρηνικά αντισώματα (Antinuclear Antibodies, ANAs) είναι ένα φάσμα αυτοαντισωμάτων που στοχεύουν σε διάφορα πυρηνικά και κυτταροπλασματικά συστατικά των κυττάρων [1,2]. Είναι σημαντικοί ορολογικοί δείκτες για αυτοάνοσα νοσήματα [1,2]. Τα ΑΝΑ εμφανίζονται επίσης και στον ορό ασθενών με διαφορετικούς τύπους καρκίνου και δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελούν υποσχόμενους διαγνωστικούς και προγνωστικούς βιοδείκτες [1,2].

Σκοπός: Ο προσδιορισμός της συχνότητας των ΑΝΑ σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών και με άλλους τύπους καρκίνου και η συσχέτιση με τη συνολική επιβίωση.

Υλικό-Μέθοδοι: Οροί από 77 ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών μελετήθηκαν αναδρομικά με την τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού σε υπόστρωμα Hep-2 κυττάρων. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν οροί 48 ασθενών με άλλους καρκίνους και συγκεκριμένα 17 με καρκίνο του παχέος εντέρου, 14 με καρκίνο του πνεύμονα και 17 με καρκίνο του μαστού.

Αποτελέσματα: Θεωρώντας ως όριο θετικότητας τον τίτλο ≥1/80, στην ομάδα των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών βρέθηκε παρουσία ΑΝΑ σε 41 ασθενείς (41/77, 53,2%), ενώ στην ομάδα ελέγχου σε 15 ασθενείς (15/48, 31,2%). Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (p=0.016). Το πρότυπο του λεπτού στικτού φθορισμού ήταν κυρίαρχο και στις δύο ομάδες. Στην ομάδα των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών παρατηρήθηκε μια τάση για αύξηση της συνολικής επιβίωσης στους ασθενείς με παρουσία ΑΝΑ αλλά δεν επιτεύχθηκε στατιστική σημαντικότητα (98,6 ± 16,1 vs 63,7 ± 7,2 μήνες, p=0,23).

Συμπεράσματα: Στους μισούς ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών της μελέτης παρατηρήθηκε παρουσία ΑΝΑ και συσχετίστηκε με όχι στατιστικά σημαντική αύξηση της συνολικής επιβίωσης. Η ακριβής παθοφυσιολογική σημασία αυτών των αυτοαντισωμάτων και η πιθανή θετική προγνωστική τους σημασία θα πρέπει να αναλυθούν σε μεγαλύτερες και προοπτικές μελέτες που θα εμπεριέχουν και τη σειριακή μέτρηση των ΑΝΑ καθώς και τη συσχέτιση τους με τις συστηματικές θεραπείες.

 

Βιβλιογραφία

  1. Vlagea A, Falagan S, Gutiérrez-Gutiérrez G, et al. Antinuclear antibodies and cancer: A literature review. Crit Rev Oncol Hematol. 2018;127:42-49. doi:10.1016/j.critrevonc.2018.05.002
  2. Heegaard NH, West-Nørager M, Tanassi JT, et al. Circulating antinuclear antibodies in patients with pelvic masses are associated with malignancy and decreased survival. PLoS One. 2012;7(2):e30997. doi:10.1371/journal.pone.0030997
Abstract ID
AA-015

Συγγραφέας