ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ ΣΕ LONG–TERM SURVIVORS ΜΕ NSCLC ΥΠΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εισαγωγή – Στη βιβλιογραφία παραμένει διφορούμενος ο ρόλος που διαδραματίζουν τα αυξημένα επίπεδα ηωσινοφίλων του περιφερικού αίματος στην ανταπόκριση συμπαγών όγκων στην ανοσοθεραπεία. Η επίδραση της υπερηωσινοφιλίας ειδικά σε long-term survivors ασθενείς με Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) δεν έχει διερευνηθεί.

Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν το φαινόμενο αναφέρεται σε σχετικές δημοσιευμένες μελέτες.

Μέθοδοι – Με αφορμή δύο περιστατικά με υψηλές τιμές περιφερικών ηωσινοφίλων σε ασθενείς με ΜΜΚΠ, που παρουσιάζουν μακροχρόνια επιβίωση και εξαιρετική κλινική κατάσταση υπό ανοσοθεραπεία με αναστολείς PD-1 και PD-L1 αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για ενδεχόμενη συσχέτιση αυξημένων ηωσινοφίλων με ανταπόκριση στη νόσο.

Αποτελέσματα – Παρουσιάζονται δύο ασθενείς με ΜΜΚΠ σε άριστη κλινική κατάσταση και μακροχρόνια επιβίωση υπό ανοσοθεραπεία, που εμφανίζουν σταθερή περιφερική ηωσινοφιλία.

Ο πρώτος ασθενής, άνδρας 61 ετών, βαρύς καπνιστής και χωρίς ιστορικό αλλεργιών, διαγνώστηκε με ΜΜΚΠ τον Οκτώβριο 2018. Υποβλήθηκε αρχικά σε 6 κύκλους θεραπείας με Πακλιταξέλη & Καρβοπλατίνη, ενώ σε συνακόλουθη υποτροπή της νόσου έλαβε θεραπεία 2ης γραμμής με Nivolumab, έχοντας συμπληρώσει 43 διαδοχικές λήψεις ανοσοθεραπείας ανά δύο εβδομάδες. Από τον Ιούνιο 2020, η μέση τιμή ηωσινοφίλων στο περιφερικό αίμα είναι σταθερά άνω των 200/μLt (217,19 ηωσινόφιλα ανά μLt αίματος).

Ο δεύτερος ασθενής, άνδρας 67 ετών, καπνιστής, με αλλεργία σε μελιτζάνες, διαγνώστηκε με Αδενοκαρκίνωμα Πνεύμονος προ επταετίας και υποβλήθηκε σε δεξιά διλοβεκτομή το 2014. Ακολούθως έλαβε επικουρική θεραπεία με 2 κύκλους Carboplatin & Vinorelbine, μετά τους οποίους λόγω υδροπνευμοθώρακα έλαβε θεραπεία 6 κύκλων με Pemetrexed. Από το Σεπτέμβριο 2019 λαμβάνει θεραπεία με Pembrolizumab, έχοντας ήδη συμπληρώσει 26 διαδοχικές λήψεις. Από τον Σεπτέμβριο 2020 η μέση τιμή ηωσινοφίλων στο περιφερικό αίμα είναι σταθερά άνω των 1.000/μLt (1.112,5 ηωσινόφιλα ανά μLt αίματος – υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο).

Συμπεράσματα – Αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω η πιθανή συσχέτιση αυξημένων επιπέδων ηωσινοφίλων στο περιφερικό αίμα με ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία, σε Long–Term Survivors ασθενείς που πάσχουν από ΜΜΚΠ.

ΑΑ74

Συγγραφέας