Εισαγωγή: Η χρήση των ανοσοθεραπευτικών μονοκλωνικών αντισωμάτων (immune checkpoint inhibitors) στις κακοήθειες του ανώτερου πεπτικού αποτελεί ταχέως εξελισσόμενο πεδίο έρευνας. Η εφαρμογή τους ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με νεοπλασία του ανώτερου πεπτικού, κατόπιν ανταπόκρισης στην θεραπεία πρώτης γραμμής, έχει εξετασθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες κατά τα τελευταία έτη.

Σκοπός: Η συστηματική ανασκόπηση των δεδομένων από τυχαιοποιημένες μελέτες, επί της χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων με ανοσοθεραπευτική δράση στις προχωρημένες κακοήθειες του ανώτερου πεπτικού, ως θεραπεία συντήρησης.

Μέθοδος: Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση.

Αποτελέσματα: Παρουσιάζουμε 2 τυχαιοποιημένες, πολυκεντρικές, άνευ τυφλοποίησης μελέτες, που εξετάζουν την χορήγηση ανοσοθεραπείας συντήρησης σε καρκινώματα του ανώτερου πεπτικού, μετά από ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής. Η μελέτη (NCT01585987) συγκρίνει τη χορήγηση του ipilimumab με την placebo θεραπεία, σε ασθενείς με καρκίνο του ανώτερου πεπτικού που ανταποκρίθηκαν σε θεραπεία με βάση τη φθοριοουρακίλη, ενώ η μελέτη JAVELIN Gastric 100 trial (NCT02625610), συγκρίνει τη χορήγηση του avelumab ως θεραπεία συντήρησης, με τη συνέχιση της χημειοθεραπείας της πρώτης γραμμής, σε πάσχοντες από νεοπλάσματα του ανώτερου πεπτικού. Η ανοσοθεραπεία συντήρησης δε φαίνεται να αυξάνει τη συνολική (fixed-effect model, HR=0.94, 95% CI 0.77-1.15, p=0.55, χωρίς ετερογένεια I2= 0%) ούτε και την ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση των ασθενών (fixed-effect model, HR=1.09, 95% CI 0.90- 1.31, p=0.37, χωρίς ετερογένεια, I2= 48%). Ενδεχομένως η χορήγηση της ανοσοθεραπείας επάγει λίγες επιπλέον ανταποκρίσεις, σε μη στατιστικά σημαντικό, ωστόσο βαθμό(OR=0.83, 95% CI 0.0.51- 1.36, p=0.47,χωρίς ετερογένεια I2= 25%).

Συμπεράσματα: Δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για την ανοσοθεραπεία ως θεραπεία συντήρησης, σε ασθενείς με καρκινώματα του ανώτερου πεπτικού σε ύφεση, κατόπιν της θεραπείας πρώτης γραμμής. Η παρούσα στρατηγική, οφείλει να διερευνηθεί περαιτέρω σε μελλοντικές μελέτες με σκοπό την παράταση της ύφεσης των ασθενών.

 

 

 

 

 

ΑΑ95

Συγγραφέας