Εισαγωγή Οι πιο συχνές μοριακές διαταραχές στο σχετιζόμενο με τον ιό HPV πλακώδες καρκίνωμα στοματοφάρυγγα είναι διαταραχές στο μονοπάτι PI3K/PTEN/AKT. Παρόλα αυτά, λίγες εργασίες αναφέρονται σε γενετικές διαταραχές ασθενών με HPV σχετιζόμενο καρκίνο στοματοφάρυγγα και κατάχρηση καπνού και αιθυλικής αλκοόλης. Μέθοδοι Αναλύθηκαν δείγματα DNA 52 ασθενών με πλακώδη καρκίνο στοματοφάρυγγα από βιοψίες ιστού καθώς και δείγματα περιφερικού αίματος. Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα αλληλούχισης OncoDNA για την ανίχνευση γενετικών διαταραχών σε 313 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο. Τα γονίδια αυτά κατανεμήθηκαν σε 6 μονοπάτια (https://reactome.org/). Το HPV DNA status καθορίστηκε από την παρουσία HPV DNA η/και την ανίχνευση της πρωτεΐνης p16 με ανοσοϊστοχημεία. Σκοπός Σκοπός μας ήταν η ανίχνευση γενετικών διαταραχών με αλληλούχιση επόμενης γενεάς σε μια κοόρτη ασθενών με πλακώδες καρκίνωμα στοματοφάρυγγα. Αποτελέσματα Από τους 52 ασθενείς, 14 (26.9%) ήταν HPV+/p16+, 6 (10.2%) ήταν HPV-/p16-, 5 (8.5%) ήταν HPV+/p16- και δύο (3.8%) ήταν HPV DNA-/p16+; 32 ασθενείς είχαν διαθέσιμο μόνο το p16 ή μόνο το HPV DNA status. Μεταλλάξεις στο μονοπάτι PI3K/PTEN/AKT ήταν πιο συχνές σε p16+ ασθενείς [6/11 (54.5%) vs. 0/9 (0%) σε p16-, p=0.014], ενώ μεταλλάξεις σε γονίδια που σχετίζονται με το μονοπάτι TP53/Κυτταρικός Κύκλος/Επιδιόρθωση DNA ήταν πιο συχνές σε p16- ασθενείς [7/9 (77.8%) σε p16- vs. 4/11 (36.4%) σε p16+ ασθενείς, p=0.064]. Επίσης, ασθενείς προχωρημένου σταδίου κατά TNM παρουσίασαν περισσότερες μεταλλάξεις στο μονοπάτι TP53/Κυτταρικός Κύκλος/Επιδιόρθωση DNA (p=0.031, x2). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές σε γονιδιακές μεταλλάξεις μεταξύ καπνιστών/μη καπνιστών και ασθενών με κατάχρηση ή όχι αιθυλικής αλκοόλης. Η παρουσία ανιχνεύσιμων μεταλλάξεων σε γονίδια του μονοπατιού TP53/Κυτταρικός Κύκλος/Επιδιόρθωση DNA στο περιφερικό αίμα και το αρνητικό HPV status συσχετίσθηκαν με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου [7/13 (53.8%) vs. 2/21 (8.7%), p=0.005 και 3/10 (30%) vs. 18/22 (81.8%), p=0.013 αντίστοιχα]. Συμπεράσματα Σε μια κοόρτη ασθενών με πλακώδες καρκίνωμα στοματοφάρυγγα, βρήκαμε αυξημένη συχνότητα γονιδιακών μεταλλάξεων στο μονοπάτι PI3K/PTEN/AKT σε p16+ ασθενείς. Η κατάχρηση καπνού και αιθυλικής αλκοόλης δεν σχετίζεται με μεταβολές στη συχνότητα γονιδιακών διαταραχών. Η παρουσία μεταλλάξεων σε γονίδια που σχετίζονται με το μονοπάτι TP53/Κυτταρικός Κύκλος/Επιδιόρθωση DNA στο περιφερικό αίμα συσχετίσθηκε με την επιβίωση.

ΑΑ10

Συγγραφέας