ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάγκη εκτίμησης της ηπατικής στεάτωσης με μη παρεμβατικούς δείκτες όπως η χρήση του ultrasound attenuation parameter (UAP) παραμένει σημαντική καθώς η ομάδα των ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) συνεχώς αυξάνεται. Ο Δείκτης Ηπατικής Στεάτωσης (Hepatic Steatosis Index- HSI) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο (screening) των ασθενών για πιθανή ΜΑΛΝΗ .

ΣΚΟΠΟΣ

Η εκτίμηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας του HSI σε σχέση με το UAP στη διάγνωση της ηπατικής στεάτωσης σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ καθώς και η πιθανή συσχέτισή τους με τη βαρύτητα αυτής.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Προοπτική μελέτη 44 ασθενών (άνδρες 45.5%, μέσης ηλικίας 53.64±11.6 έτη) που προσήλθαν στο ηπατολογικό ιατρείο λόγω ανεύρεσης λιπώδης διήθησης σε υπερηχογραφικό έλεγχο. Εξαιρέθηκαν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ιογενείς ηπατίτιδες και ηπατική κίρρωση. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, εκτίμηση του δείκτη HSI με τον τύπο 8 x ALT/AST + BMI (+ 2 σε γυναίκες), ελαστογραφία και UAP. Τα όρια στεάτωσης της μεθόδου UAP που χρησιμοποιήθηκε ήταν: ≥S1 τα 244dB/dl, ≥S2 τα 269dB/dl και ≥S3 τα 296dB/dl. Τιμές HIS>36 θεωρήθηκαν συμβατές με στεάτωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

33 (76.5%) ασθενείς είχαν HIS>36 (μέση τιμή 40.5±5) ενώ οι 28 (63.5%) είχαν κάποιου βαθμού στεάτωση σύμφωνα με το UAP (μέση τιμή 262.2±46.2dB/dl). Στους ασθενείς με στεάτωση  με βάση το UAP, δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών με HIS>36 και αυτών με HSI<36  [22/33 (66.5%) vs. 5/10 (50%), p=0.339]. Η διαγνωστική ακρίβεια του δείκτη HSI στην καμπύλη ROC-AUC ήταν 0.767 με βέλτιστο διαγνωστικό όριο >41.6 (ευαισθησία 53.3%, ειδικότητα 100%, p<0.02) για τους άνδρες και 0.573 (p=0.544) για τις γυναίκες. Η διάμεση τιμή του δείκτη HSI στους άνδρες  με στεάτωση βαρύτητας S2-S3 σε σχέση με αυτούς με S1 ήταν 42.8 vs. 41.1 , p=0.1594, ενώ αντίστοιχα για τις γυναίκες ήταν 42.2 vs. 37.5, p=0.0285.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διαγνωστική ακρίβεια του δείκτη HSI για τη στεάτωση, με βάση το UAP είναι ικανοποιητική για το ανδρικό φύλο και ως δείκτης βαρύτητας της στεάτωσης  σχετίζεται καλύτερα με το γυναικείο φύλο.  

Abstract ID
AA-004
Presenting Author
Τριφύλλη Ε.Μ

Συγγραφέας