Εισαγωγή : Η μη αλκοολική λιπώδης διήθηση του ήπατος (NAFLD) χαρακτηρίζεται στη σύγχρονη εποχή ως η πιο συχνή ηπατοπάθεια με επιπολασμό στο γενικό πληθυσμό 25-30%. Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις έχει μια καλοήθη πορεία, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών μεταπίπτει σε μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH), οποία χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των ηπατοκυττάρων, και στη συνέχεια ένα ποσοστό εξ’ αυτών καταλήγει στην κίρρωση, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ. Η μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση της NAFLD είναι η ηπατική βιοψία, όμως λόγω του γεγονότος ότι είναι μια παρεμβατική μέθοδος που συνοδεύεται από επιπλοκές έχει γίνει προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιηθούν νέες μη παρεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι όπως η ελαστογραφία ήπατος.

Σκοπός : Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποσαφηνιστεί αν η ελαστογραφία ήπατος είναι μια αξιόπιστη μέθοδος για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της NAFLD.

Μέθοδοι : Σε αυτό το πλαίσιο διεξήχθη μια μελέτη χρονικής στιγμής στο Ηπατολογικό Ιατρείο του ΓΝΘ Ιπποκράτειο όπου συμμετείχαν 81 ασθενείς με διαφορετικά ηπατολογικά νοσήματα, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ελαστογραφία ήπατος, υπερηχογράφημα άνω κοιλίας και εργαστηριακές εξετάσεις αίματος.

Αποτελέσματα : Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς του δείγματος είχαν μέση τιμή CAP 254 dB/m, η οποία αντιστοιχεί σε στεάτωση σταδίου S1, όμως το 18,52 % εμφάνισε υψηλό κίνδυνου εξέλιξης της νόσου με βάση το FAST score. Επιπλέον φάνηκε ότι τα αποτελέσματα της ελαστογραφίας σχετίζονταν ισχυρά με τα αποτελέσματα του υπερηχογραφήματος με συντελεστή συσχέτισης Spearman rank correlation= 0,589 και τιμή p< 0,001. Επίσης προέκυψε ότι ο ΔΜΣ, η SGPT, η γλυκόζη νηστείας, το ουρικό οξύ και τα τριγλυκερίδια σχετίζονται σημαντικά με το CAP με τιμές p <0,001, 0,004 και 0,002, 0,036 και 0,041 αντίστοιχα. Ωστόσο στην πολυπαραγοντική ανάλυση μόνο οι τρείς πρώτες μεταβλητές έδειξαν σημαντική συσχέτιση. Όσον αφορά στη σοβαρή NAFLD μόνο ο ΔΜΣ φάνηκε να έχει ισχυρή συσχέτιση με τιμή p= 0,006.

Συμπεράσματα : Συμπερασματικά η ελαστογραφία ήπατος είναι ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για τη διαχείριση της NAFLD παρόλα αυτά παρουσιάζει αδυναμίες όσον αφορά στους συγχυτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της και μειώνουν τη διαγνωστική της ακρίβεια.

 

Abstract ID
AA-019
Presenting Author
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Συγγραφέας