Εισαγωγή: Η Μη Αλκοολική Στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί μία από τις συχνότερες ηπατοπάθειες παγκοσμίως, ενώ η κίρρωση λόγω ΜΑΣΗ αποτελεί το συχνότερο αίτιο μεταμόσχευσης ήπατος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένος φαρμακευτικός παράγοντας για την αντιμετώπισή της. Η σεμαγλουτίδη είναι ένα ινκρετινομιμητικό φάρμακο, εγκεκριμένο στην Ελλάδα για χρήση σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2(ΣΔτ2). Υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για την χρήση της σεμαγλουτίδης σε ασθενείς με παχυσαρκία και ΜΑΣΗ, όχι όμως σε ασθενείς με κίρρωση λόγω ΜΑΣΗ. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση πρώιμων αποτελεσμάτων από τη χορήγηση σεμαγλουτίδης σε μία σειρά ασθενών με ΣΔτ2 και κίρρωση λόγω ΜΑΣΗ.

Μέθοδοι: Η διάγνωση της κίρρωσης από ΜΑΣΗ βασίστηκε σε, κλινικά, ακτινολογικά και ιστολογικά δεδομένα κατόπιν αποκλεισμού άλλων ηπατοπαθειών. Καταγράφηκαν τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών, καθώς και δεδομένα ως προς την ασφάλεια χορήγησης του φαρμάκου.

Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθησαν 5 ασθενείς με ΣΔτ2 και αντιρροπούμενη κίρρωση λόγω ΜΑΣΗ (3 άντρες), με διάμεση ηλικία τα 60 έτη (εύρος 60-76) και διάμεσο BMI 32,4kg/m2 (28,4-38,1). 3 ασθενείς έπασχαν από αρτηριακή υπέρταση, ενώ κανένας ασθενής δεν έπασχε από ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών ήταν 6 μήνες (1-9). Ένας ασθενής διέκοψε την αγωγή μετά από 1 μήνα, λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό σύστημα. 3 ασθενείς εμφάνισαν αρχικές τιμές αμινοτρανσφερασών ανώτερες των φυσιολογικών και τις ομαλοποίησαν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Επίσης οι ίδιοι ασθενείς εμφάνισαν μέση απώλεια βάρους 10,3kg (10,8% του σωματικού τους βάρους). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στο MELD-Na score στο σύνολο των ασθενών και καμία περίπτωση ρήξης της αντιρρόπησης.

Συμπεράσματα: Η σεμαγλουτίδη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ασθενείς με ΣΔτ2 και κίρρωση λόγω ΜΑΣΗ, ενώ μπορεί να συνεισφέρει στην απώλεια βάρους και στην πτώση των τιμών των αμινοτρανσφερασών. Χρειάζονται δεδομένα από μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό κιρρωτικών ασθενών και μεγαλύτερο διάστημα παρακολούθησης, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα αυτά.

Abstract ID
AA-017
Presenting Author
Φράγκου Ν.
Presentation monitor

Συγγραφέας