Εισαγωγή: Διεθνείς μελέτες έχουν αναδείξει ότι το tenofovir alafenamide (TAF) σε αντίθεση με το tenofovir disoproxil (ΤDF) διαταράσσει το λιπιδαιμικο προφίλ των ασθενών υπό αγωγή με HIV λοίμωξη. Αντίθετα, τα δεδομένα είναι ανεπαρκή σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β.

Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης των δύο αυτών φαρμάκων με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β.

Μέθοδοι : Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία Ηπατολογίας την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2022 – Ιανουάριος 2023. Διενεργήθηκε βιοχημικός έλεγχος τριγλυκεριδίων, ολικής χοληστερόλης, HDL και LDL χοληστερίνης. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν t Student και Chi-Square test. Για τη διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της αντιιικής θεραπείας, της ηλικίας και του φύλου με ελεύθερο υπολιπιδαιμικής αγωγής χρόνο από την έναρξη των αντιικών, χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο αναλογικών κινδύνων Cox παλινδρόμησης. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παρέχονται είτε ως μέσοι όροι μαζί με τις σχετικές τυπικές αποκλίσεις (SD),είτε ποσοστά, για κλίμακα και ονομαστικές μεταβλητές αντίστοιχα. Όλες οι αναφερόμενες τιμές p είναι διπλής όψης. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p=0,05. Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση του λογισμικού IBM SPSS Statistics, έκδοση 26.0, για Windows.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 56 άνδρες και 27 γυναίκες ( TAF 15Μ και 13F και TDF 41M και 14 F), υπό αγωγή με 5 και 10 έτη αντίστοιχα. Μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού τα 53.4 ± 11.4 έτη για TAF και 62.0 ± 13.7 έτη για TDF, p=0.006. H μέση τιμή ολικής χοληστερόλης ήταν 187.3 ± 46.7 για TAF και 185.8 ± 40.1 για TDF, p=0.881. H μέση τιμή τριγλυκεριδίων ήταν 145.3 ± 70.0 για TAF και 128.8 ± 95.3 για TDF, p= 0.420. Η μέση τιμή HDL 52.8 ± 13.3 για TAF, 50.4 ± 19.1 για TDF (p=0,555) και LDL 111.9 ± 42.8 και 115.4 ± 37.0 (p= 0.699). Παθολογικές τιμές λιπιδίων παρατηρήθηκαν σε 32,1% (9/28) και 36,4% (20/56) των ασθενών που λαμβάνουν TAF και TDF αντίστοιχα (p=0.703). Το ποσοστό των ασθενών που έπασχαν από κίρρωση υπό αγωγή με ΤΑF ήταν 28,6% και 23,6% με TDF, p=0,625. Το ποσοστό των ασθενών που έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη ήταν 28,6% για το TAF και 18,2% για το TDF, p=0,278, ενώ τα ποσοστά αρτηριακής υπέρτασης στις ίδιες ομάδες ασθενών ήταν 39,3% και 43,5% αντίστοιχα, p=0,671. Oι ασθενείς που ελάμβαναν αντιλιπιδαιμική αγωγή πριν την χορήγηση νουκλεοτιδικών αναλόγων ήταν 28,6% και 23,6% αντίστοιχα (p =0,625), ενώ αυτοί που έλαβαν αντίστοιχα αγωγή μετα την έναρξη θεραπείας ήταν 10,7% και 9,3% αντίστοιχα (p=0,833).

Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β που εξετάσαμε, η χορήγηση του TAF σε σχέση με το TDF δεν επηρέασε το λιπιδαιμικό προφίλ .

Abstract ID
AA-002
Presenting Author
Χαλκίδου Α.

Συγγραφέας