Εισαγωγή: Οι κιρρωτικοί ασθενείς θεωρούνται ανοσοκατασταλμένοι και συχνά με αρνητικές στάσεις έναντι του εμβολιασμού. Επιπλέον, ο εμβολιασμός τους έχει συσχετιστεί με μειωμένη απόκριση. Παρόλα αυτά η απόκριση τους μετά από εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

Στόχος: Αξιολογήσαμε τη σχέση μεταξύ της ανταπόκρισης στον εμβολιασμό βασιζόμενοι στον τίτλο των IgG αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης της ακίδας με τον τύπο του εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων, το χρόνο από την τελευταία δόση, την ηλικία, το φύλο, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, το στάδιο και την αιτιολογία της κίρρωσης, τις συννοσηρότητες και τη στάση έναντι του εμβολιασμού και των υγειονομικών μέτρων.

Μέθοδοι: Μεταξύ 02/02/2022 και 06/12/2022 έγινε συλλογή δεδομένων. Οι ασθενείς προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία Ηπατολογίας στο Π.Γ.Ν.Α και στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Ξάνθης την παραπάνω περίοδο και κατόπιν συνέντευξης έγινε συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Ακολούθησαν αιμοληψίες για έλεγχο τίτλου των IgG αντισωμάτων έναντι της καψιδικής πρωτεΐνης και της πρωτεΐνης ακίδας με τη μέθοδο ανοσοπροσδιορισμού χημειοφωταύγειας μικροσωματιδίων (CMIA). Οι ημερομηνίες, δόσεις και συννοσηρότητες επιβεβαιώθηκαν μέσω της πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ. Ακολούθησε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση.

Αποτελέσματα: Εντοπίσαμε συνολικά 83 κιρρωτικούς ασθενείς. Από αυτούς 68 εμβολιασμένοι με 57 από αυτούς να έχουν εμβολιαστεί αποκλειστικά με mRNA εμβόλια και 11 με εμβόλια φορέα ή συνδυασμό αυτού με mRNA εμβόλια. Ο τίτλος των αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης ακίδας δε συσχετίστηκε με τύπο εμβολίου, φύλο, ηλικία, θρήσκευμα, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, συννοσηρότητα, αιτιολογία κίρρωσης ή στάδιο αυτής. Αντίθετα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το χρονικό διάστημα από την τελευταία δόση (P=0.045), τον αριθμό των δόσεων (P=0.008), και την προηγούμενη νόσηση σύμφωνα με τα αντικαψιδιακά αντισώματα (P<0.001) στη μονοπαραγοντική ανάλυση. Η πολυπαραγοντική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανεξάρτητη συσχέτιση των παραγόντων αυτών πλην του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δόση. Το 18% των κιρρωτικών ήταν ανεμβολίαστοι με κυρίαρχο κριτήριο αποχής από τον εμβολιασμό να είναι οι αμφιβολίες για την ασφάλεια του εμβολίου.

Συμπέρασμα: Η τήρηση των επαναληπτικών δόσεων έναντι του SARS-CoV-2 είναι αποδοτική στη διατήρηση αποτελεσματικής ανοσιακής απάντησης έναντι της πρωτεΐνης ακίδας σε κιρρωτικούς ασθενείς, ενώ η περαιτέρω ενημέρωση για την ασφάλεια του εμβολιασμού στα πλαίσια της κίρρωσης κρίνεται αναγκαία.

Abstract ID
AA-010
Presenting Author
Γέρου Μ.
Presentation monitor

Συγγραφέας