ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ ΣΚΟΠΟΣ: Το Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexural exanthema (SDRIFE) πρωτοπεριγράφηκε υπό το γενικό όρο «σύνδρομο Baboon». Το τελευταίο αφορούσε σε δερματικό εξάνθημα που έμοιαζε με τους γλουτούς Baboon μετά από συστηματική έκθεση σε υδράργυρο, νικέλιο και αμοξυκιλλίνη σε ασθενείς που είχαν προηγουμένως ευαισθητοποιηθεί στις ουσίες αυτές δια μέσου τοπικής επαφής. Πλέον, το ακρωνύμιο SDRIFE αφορά περιπτώσεις ανοσολογικά διαμεσολαβούμενου εξανθήματος με τυπική κατανομή δίκην Baboon μετά από συστηματική έκθεση σε φάρμακο χωρίς προηγούμενη ευαισθητοποίηση. ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα ασθενής, 31 ετών, εμφάνισε συμμετρικό εξάνθημα πτυχών και κορμού από 24ώρου μετά από λήψη κλαριθρομυκίνης για μία εβδομάδα. Κλινικά διαπιστώθηκαν σαφώς αφοριζόμενες ερυθηματώδεις/ερυθροϊώδεις πλάκες με δαντελωτά όρια και δορυφόρες πλάκες δίκην στόχου. Οι αλλοιώσεις εντοπίζονταν σε μηροβουβωνικές πτυχές και έσω επιφάνεια μηρών (σχήμα V), περιγεννητική χώρα, κορμό, γλουτούς και άνω άκρα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ιστολογική εξέταση του δέρματος ανέδειξε ήπια ακάνθωση/υπερκεράτωση της επιδερμίδας. Στο χόριο αναγνωρίστηκε διάταση των μικρών αγγείων και μέτριες λεμφοϊστιοκυτταρικές περιαγγειακές διηθήσεις και ηωσινόφιλα λευκοκύτταρα. Τα ιστολογικά ευρήματα, αν και μη ειδικά, θα μπορούσαν να αφορούν σε SDRIFE. Ταυτόχρονα με τη διακοπή του φαρμάκου, η ασθενής έλαβε από του στόματος μεθυλπρεδνιζολόνη, συστηματικά αντισταμινικά και τοπικά κορτικοστεροειδή με αποτέλεσμα την υποχώρηση του εξανθήματος εντός 2 εβδομάδων. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός, πλην οριακά αυξημένου αριθμού ηωσινοφίλων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διάγνωση του SDRIFE είναι κυρίως κλινική βάση των ακόλουθων κριτηρίων: 1.εκδήλωση νόσου μετά από έναρξη/επαναχορήγηση συστηματικού φαρμάκου (εξαιρουμένων τοπικών αλλεργιογόνων), 2. σαφώς αφοριζόμενο ερύθημα στους γλουτούς/περιπρωκτική χώρα και/ή ερύθημα σχήματος «V» στη βουβωνική ή περιγεννητική χώρα, 3. ερύθημα σε τουλάχιστον μία επιπλέον πτυχή, 4. συμμετρική κατανομή, 5. απουσία συστηματικών σημείων-συμπτωμάτων. Συχνότερο αίτιο SDRIFE αποτελούν τα β-λακταμικά αντιβιοτικά. Το νόσημα είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενο μετά τη διακοπή του αιτιολογικού φαρμάκου. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να εξελιχθεί σε γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα. Επιπλέον χορηγούνται συστηματικά κορτικοστεροειδή και αντισταμινικά. Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται άλλα φαρμακευτικά ή μη νοσήματα.

Abstract ID
37

Συγγραφέας